Przedszkole
  Nowa Wieś Lęborska


Strona główna

Cele i zadania przedszkola
Wychowankowie przedszkola
Jak pracujemy
Przyprowadzanie i odbieranie dzieci Ramowy rozkład dnia
Grupy przedszkolne Zajęcia dodatkowe
Opłaty
Rada Rodziców
Aktualności Galeria zdjęć Innowance pedegogiczne
Koncepcja pracy przedszkola
Programy wewnątrzprzedszkolne

Regulaminy
Ogłoszenia / przetargi

                          

Rada rodziców.

W przedszkolu działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców wychowanków. Jest społecznie działającym organem na rzecz Przedszkola. Jej działalność powinna być zgodna z obowiązującym prawem.

 

Rada Rodziców jest organizacją wewnątrzprzedszkolną,
której celem jest:

è      zapewnianie współpracy rodziców z przedszkolem w doskonaleniu pracy opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznej,

è      prezentowanie wobec Dyrektora oraz władz oświatowych opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach przedszkola,

è      współdziałanie z Dyrektorem, Radą Pedagogiczną w zaznajamianiu ogółu rodziców z pracą opiekuńczo – wychowawczo -  dydaktyczną i wynikającymi z niej zadaniami dla rodziców,

è      pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału i realizacji procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego oraz udzielanie pomocy materialnej na rzecz przedszkola.

 

 W celu wspierania działalności statutowej przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin.

  Działalnością Rady Rodziców kieruje Prezydium Rady Rodziców, powoływane na zasadach określonych w regulaminie. Prezydium liczy co najmniej 3 osoby, nie więcej niż 5 osób.

  Kadencja Rady Rodziców trwa 3 lata. Nowi członkowie wybierani są zgodnie z uchwalanym regulaminem.

Regulamin Rady rodziców

 

moderator Dorota Hrycyk