Rada Rodziców- NR KONTA

W przedszkolu działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców wychowanków.

Jest społecznie działającym organem na rzecz Przedszkola.

Jej działalność powinna być zgodna z obowiązującym prawem.

Rada Rodziców jest organizacją wewnątrzprzedszkolną, której celem jest:

  • zapewnianie współpracy rodziców z przedszkolem w doskonaleniu pracy opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznej,
  • prezentowanie wobec Dyrektora oraz władz oświatowych opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach przedszkola,
  • współdziałanie z Dyrektorem, Radą Pedagogiczną w zaznajamianiu ogółu rodziców z pracą opiekuńczo – wychowawczo - dydaktyczną i wynikającymi z niej zadaniami dla rodziców,
  • pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału i realizacji procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego oraz udzielanie pomocy materialnej na rzecz przedszkola.

W celu wspierania działalności statutowej przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin.

  • Działalnością Rady Rodziców kieruje Prezydium Rady Rodziców, powoływane na zasadach określonych w regulaminie.
  • Prezydium liczy co najmniej 3 osoby, nie więcej niż 5 osób.
  • Kadencja Rady Rodziców trwa 3 lata.
  • Nowi członkowie wybierani są zgodnie z uchwalanym regulaminem.

Roczna kwota składki 120 zł

Nr konta Rady Rodziców: 46 8351 0003 2011 0000 1982 0002