RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO,
Administrator informuje, że:

 1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole w Nowej Wsi Lęborskiej z siedzibą przy ul. Przedszkolnej 1, 84-351 Nowa Wieś Lęborska.

 1. Kontakt w sprawie ochrony danych

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Placówki, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych – p. Bartoszem Mendyk za pomocą adresu e – mail: iod@drmendyk.pl, tel 507-054-139

 1. Podstawa prawna przetwarzania

Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz na podstawie udzielonej zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 1. Cel przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
 • przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego;
 • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 1. Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka będą upoważnieni pracownicy Placówki lub inne osoby działające z upoważnienia Placówki, do których zadań należy rekrutacja lub podmioty, którym Placówka powierzy przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

 1. Okres przechowywania

Pani/Pana dane osobowe oraz dane Pani/Pana dziecka będą przetwarzane (przechowywane) przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrazi Pan/Pani zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka dla celów kolejnych rekrutacji przez okres 2 lat od momentu udzielenia zgody

 1. Prawa osób, których dane są przetwarzane

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

 • w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 • w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 1. Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dzieci jest ustawowym obowiązkiem w zakresie wskazania Pani/Pana imion i nazwiska, miejsca zamieszkania (adresu do korespondenci), numer telefonu, adres e-mail, imienia i nazwiska Pani/Pana dziecka, daty urodzenia, PESEL, miejsca zamieszkania. W pozostałym zakresie podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne.

 1. Profilowanie

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane