Deklaracja dostępności

Przedszkole w Nowej Wsi Lęborskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji www.przedszkolenwl.pl

Data publikacji strony internetowej: 18.07.2018 r. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wymagania, które nie zostały spełnione:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
  • alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst)
  • kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast)
     

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe:

  • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Czubaty adres e-mail: przedszkolenwl@nwl.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 597228820 lub 668677203. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie późniejniż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole w Nowej Wsi Lęborskiej ul. Przedszkolna 1, 84-351 Nowa Wieś Lęborska. Do wejścia głównego Przedszkola prowadzi utwardzony chodnik, przystosowany do wózków inwalidzkich z możliwością wjazdu do wnętrza budynku. Na parkingu są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Wszystkie pomieszczenia znajdują się na parterze. Dla osób z dysfunkcją ruchową, w przedsionku znajduje się domofon w celu umożliwienia kontaktu z Dyrekcją i pracownikami Przedszkola. Komunikacja korytarzy do pomieszczeń biurowych jest ogólnie dostępna, drogi ewakuacyjne oznakowane, korytarze wyposażone w sprzęt p.poż, pokoje biurowe ponumerowane i opisane w zakresie informującym o zakresie załatwianych spraw.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla  osób słabowidzących.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych, jest dostosowana i znajduje się w ciągu komunikacyjnym po prawej stronie.
Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W Przedszkolu nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości z skorzystania z usługi tłumacza online.