Koncepcja pracy przedszkola

PODSTAWA PRAWNA:

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola,Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U,Nr 168, poz. 1324).

ŹRÓDŁO POWSTANIA KONCEPCJI:

Koncepcja pracy przedszkola została opracowana by spełnić wymagania wobec edukacji przedszkolnej stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz ewaluacja pracy

dokonana w oparciu o obserwacje, analizę dokumentów, ankiety.

POŁOŻENIE PRZEDSZKOLA:

Nasze przedszkole to samodzielna placówka w miejscowości Nowa Wieś Lęborska z oddziałem zamiejscowym w Lubowidzu.

Na terenie naszej gminy prowadzimy działalność opiekuńczo – wychowawczo-dydaktyczną dla 200 dzieci, dysponując salami dla każdej grupy wiekowej.
Atutem jest plac zabaw z nowoczesnym sprzętem, który zaspokaja potrzebę ruchu i przynosi radość w zabawie.

Placówki oddalone są od siebie ok. 8 km.
Społeczność w gminie jest ludnością napływową z różnych stron Polski.

W ostatnich latach obserwuje się wzmożony rozwój budownictwa rodzinnego.

Ponadto powstają małe i średnie firmy, które prosperują na terenie gminy i Lęborka.

Zaletą przedszkola w Lubowidzu jest jego położenie.

Bliskość jezior , lasów oraz gospodarstw rolnych, wspaniałych siedlisk różnorodnego ptactwa wpływa na atrakcyjność zajęć oraz wycieczek organizowanych w przedszkolu.
Natomiast przedszkole w Nowej Wsi Lęborskiej położone jest w dolinie rzeki Łeby.

Oddalone 25 km od morza Bałtyckiego, wydm ruchomych, parków krajobrazowych ze Słowińskim Parkiem włącznie.

Na terenie powiatu funkcjonuje wiele zakładów np. cegielnia, wysypisko odpadów.
Z biegiem lat zostały one zmodernizowane i przekształcone. Powstała sortownia śmieci i związany z nią recykling.

Na terenie gminy działają różne zakłady usługowe :tartak drzewny, gospodarstwo rolne Szkoły Żywienia i Agrobiznesu z Lęborka, poczta, bank, zakład wulkanizacji , punkt weterynaryjny, piekarnia, drukarnia, Urząd Gminy, Przychodnia lekarska.
Dostęp do mediów warunkuje bliskość miasta, telewizja kablowa, internet, redakcja lokalnego czasopisma.
Mieszkańcy to społeczność wykształcona na różnym poziomie mająca różnorodne wyobrażenia o pracy przedszkola, mająca różnorodne oczekiwania wobec wychowania i opieki.

Jest ona również różnorodna kulturowo ale przeważają tu Kaszubi.

Kultywowane są tradycje które przekazywane są z pokolenia na pokolenie.

O PRZEDSZKOLU:

Pracownicy przedszkola to 31 osoby.

Kadra pedagogiczna zatrudniona w placówce to osoby z wyższym wykształceniem magisterskim:

 • 7 osób to nauczyciele dyplomowani,
 • 2 nauczyciel mianowany,
 • 6 nauczycieli kontraktowych

Dodatkowo zatrudnia się nauczycieli rytmiki i tańca.

Ponadto zatrudnionych w naszej placówce pracowników niepedagogicznych wspomagają osoby z Urzędu Pracy.
Jesteśmy nowoczesną placówką w której praca dydaktyczna zgodna jest z nową podstawą programową.
Dla nas najważniejsze jest podmiotowe a nie przedmiotowe traktowanie dziecka, respektowanie jego praw, rzetelne przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole. Wierzymy, że:

„W każdym dziecku istnieje nieskończona potrzeba kochania go takim jakim jest, z cała jego indywidualnością .”

Dlatego staramy się podejmować wiele działań zmierzających do harmonijnego rozwoju zarówno pod kątem emocjonalnym , społecznym jak i poznawczym.

Oprócz prowadzonej diagnozy i obserwacji ,w pracy wykorzystujemy własne programy:

 • Program Profilaktyczny
 • Program „Żyj w zgodzie ze sobą”
 • Program profilaktyczny „Bezpieczny przedszkolak”
 • Program adaptacyjny „Jestem w przedszkolu”

Również sięgamy po zabawy, które świetnie się sprawdziły.

Jesteśmy kreatywne, lubimy zdobywać nowe doświadczenia i kwalifikacje.

Promujemy twórcze podejście do rozwijania osobowości dzieci , pobudzamy do działania we wszystkich sferach aktywności.

Dlatego dzieci biorą udział w licznych przeglądach, konkursach na terenie gminy i powiatu, odnosząc wymierne sukcesy.

Pragniemy by dzieci odnosiły sukcesy na różnych płaszczyznach na miarę swoich sił i własna pracą.

Ponadto w placówce realizuje się działania stymulujące, uwzględniając dzieci z deficytami rozwojowymi jak i dzieci uzdolnione.

Realizacja tych działań podejmowana jest w zajęciach dodatkowych : kompensacyjnych – indywidualnych , kółkach zainteresowań .
W miarę potrzeb prowadzona jest terapia pedagogiczna i logopedyczna.

W 2008 roku przystąpiliśmy do programy „Cała Polska Czyta Dzieciom.

W myśl tej idei w przedszkolu założyłyśmy „Bibliotekę Malucha", do której wszystkie książki pozyskałyśmy od sponsorów i wydawnictw. Współpracujemy z PPP w Lęborku, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej, biblioteką gminną w której organizowane jest pasowanie najstarszych przedszkolaków na czytelnika.

W przedszkolu realizowane są następujące projekty i programy ogólnopolskie:

„Mamo, Tato wolę wodę”

„Kubusiowi Przyjaciele Natury”

„Akademia Zdrowego Przedszkolaka”

„Akademia Aquafresh”

W projektach tych zdobywamy corocznie certyfikaty.

Ponadto dzieci realizują się w okazjonalnych przedsięwzięciach poświęconych zdrowiu np. „Dzieciństwo bez próchnicy”.
Przedszkole współpracuje ze stowarzyszeniem „EDUQ”.

Dzięki temu pozyskuje wolontariuszy z terenu Unii Europejskiej.

KONCEPCJA PRACY:

Przedszkole ma koncepcję pracy przyjętą przez radę pedagogiczną , którą jest: wielodyscyplinarne działanie wspierające całościowy rozwój dziecka.

Koncepcja jest spójna z realizowanym planem pracy, programem profilaktycznym „Bezpieczny świat przedszkolaka” oraz programem wychowawczym „Żyj w zgodzie ze sobą ".

W koncepcji przyjęte są działania stymulujące rozwój dziecka . Wykorzystywane metody pracy to :

 • m. Weroniki Sherborne
 • m. Dobrego Startu
 • . E. Gruszczyk – Kolczyńskiej
 • pedagogika zabawy
 • m. aktywizujące
 • m. projektów
 • burza mózgów
 • m. relaksacyjne

Na stałe w kalendarz wpisane są uroczystości organizowane w przedszkolu. Niektóre z nich związane są z tradycjami naszego regionu, tak jak:

 • Przedszkolne mini dożynki”
 • „Jasełka”
 • „ Dzień Babci i Dziadka”
 • „Festyn Rodzinny – Mama , tata i ja”

Bierzemy udział w corocznych zabawach zorganizowanych z okazji :

 • Andrzejek „
 • „Powitania wiosny”
 • „Święta Ziemi”

Ale również pamiętamy o uroczystościach Państwowych takich jak :

 • „Narodowy Dzień Edukacji”
 • „Narodowe Święto Niepodległości”
 • „Święto Konstytucji 3 Maja”

Uczestniczymy w wielu akcjach:

 • Góra Grosza"
 • Zbieranie nakrętek dla osób niepełnosprawnych - "Niebieski Skarb"
 • Wspomaganie schronisk dla zwierząt poprzez zbiórkę karmy
 • „Ekoszkoła” - zbieranie telefonów komórkowych
 • Wspólpraca z hospicjum
 • Zbiórki odieży dla dzieci z najbiedniejszych stron świata

ABSOLWENT NASZEGO PRZEDSZKOLA JEST:

 • Gotowy i odważny w podejmowaniu wyzwań
 • Odporny emocjonalnie, umiał panować nad złymi emocjami
 • Przygotowany do podjęcia nauki w szkole- przygotowany do nauki czytania i pisania
 • Kreatywny
 • Umiał odnaleźć się w nowym otoczeniu- adaptacja
 • Znał zasady i potrafił się do nich dostosować-dotyczące zachowania
 • Ciekawy świata
 • Wrażliwy
 • Samodzielny
 • Rozwinięty społecznie i intelektualnie
 • Komunikatywny

PLAN DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA:

 • Do analizy wykorzystano narzędzia badawcze
 • Ankietę dla rodziców
 • Analiza danych dotycząca bazy kadrowej , lokalowej i materialnej

OBSZAR

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

D

Y

D

A

K

T

Y

K

A

1. Rozwijanie uzdolnień, atrakcyjna oferta zajęć dodatkowych.

2. Dobre przygotowanie dzieci do szkoły.

3. Stosowanie różnorodnych metod i form pracy.

4. Wysoki poziom uroczystości.

5. Wysoki poziom organizowanych konkursów i przeglądów na terenie gminy i powiatu.

6. Organizacja wycieczek .

7.Atrakcyjne pomoce dydaktyczne.


1.Małe sale dydaktyczne.

WYCHOWANIE

I

OPIEKA

1. Wdrożony programy.

2. Dbałość o bezpieczeństwo , przestrzeganie praw dziecka.

3.Dbałość o zdrowe nawyki żywieniowe dzieci.

1.Brak wpływu na zasobność środowiska lokalnego z którego pochodzą dzieci .

2.Mała świadomość rodziców na temat wpływu odżywiania na zdrowie dzieci.

K

A

D

R

A

1.Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

2. Ciągłe i systematyczne podnoszenie kwalifikacji – samokształcenie.

3. Dobra realizacja zadań wynikających ze statutu.

4. Systematycznie działający WDN.

1.Ograniczone środki finansowe na doskonalenie nauczycieli.

2.Małe wykorzystane wiedzy zdobytej na szkoleniach w bieżącej pracy.

B

A

Z

A

1. Estetyczne sale.

2. Sukcesywne modernizowanie budynku (sal i pomieszczeń).

3.Dobrze zagospodarowany teren przedszkola.

1.Brak sali gimnastycznej.

2.Zbyt małe sale w przedszkolu w Nowej Wsi Lęb.

3. Zbyt mała szatnia.

R

O

D

Z

I

C

E

1.Dobrze układająca się współpraca z większością rodziców i wynikające z tego zaufanie do nauczycieli.

2. Bardzo dobra atmosfera w relacji n-l ; rodzic.

3.Zaangażowanie rodziców w działalność przedszkola.

1.Rodzice nie chcą zauważać problemów i trudności dydaktyczno-wychowawczych dziecka.

2.Niedostateczna świadomość rodziców dotycząca konieczności wspierania rozwoju dziecka.

Szanse:

 • Efektywna promocja placówki w środowisku
 • Dobra, bieżąca płynna wymiana informacji między nauczycielami a rodzicami
 • Racjonalizacja zatrudnienia
 • Zwiększenie środków w budżecie na doskonalenie nauczycieli
 • Dobrze i rzetelnie realizowany plan współpracy ze szkołą podstawową
 • Organizacja porad specjalistów na terenie placówki
 • Pozyskiwanie środków na drobne, bieżące remonty
 • Pozyskiwanie środków na dofinansowanie imprez, uroczystości
 • Przekonanie środowiska rodzinnego o celowości skuteczności współpracy
 • Darmowa realizacja podstawy programowej (5 godzin)
 • Realizowanie projektów edukacyjnych z wykorzystaniem funduszy unijnych
 • Budowa nowej placówki przedszkolnej, która odpowie na zapotrzebowanie społeczne, z podwójnymi oddziałami w poszczególnych grupach wiekowych (otwarcie w 2020 roku)

Zagrożenia:

 • Niż demograficzny
 • Bliskość innych równorzędnych placówek przedszkolnych
 • Proces prywatyzacji przedszkoli
 • Niski budżet przedszkola.

Ewaluację zewnętrzną i wewnętrzną pracy placówki prowadzi się przez:

 • Badanie skuteczności działania porównując osiągane wyniki z założonymi celami
 • Badanie osiągnięć edukacyjnych dzieci
 • Diagnozowanie wybranych obszarów pracy
 • Zorganizowanie i systematyczne obserwowanie osiąganej jakości pracy placówki
 • Hospitacje polegającą w szczególności na obserwacji wiedzy, umiejętności i postaw dzieci.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Koncepcja pracy Przedszkola jest otwarta i może ulegać modyfikacji.
 • Koncepcja Pracy Przedszkola jest uzupełnieniem zadań określonych w Statucie.
 • Koncepcję zatwierdza do realizacji Rada Pedagogiczna.

Zmiany mogą być dokonywane na wniosek Rady Pedagogicznej, dyrektora Przedszkola i Rady Rodziców.